ΜΒ7 ‑ Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων

COURSE DESCRIPTION

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα συμπτώματα διάφορων επίκτητων και μη νευρολογικών νοσημάτων.
 2. Αξιολογεί, να κρίνει, να συνδυάζει να επιλέγει τις μεθόδους νευροαποκτάστασης (π.χ. διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός, mirror therapy, telerehabilitation)
 3. Διακρίνει, να εκτιμά, και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις εκβάσεις των μεθόδων νευροαποκατάστασης.
 4. Περιγράψει, να εκτιμήσει γνώσεις για το ρόλο του διαιτολόγου στην αποκατάσταση νευρολογικών νοσημάτων
 5. Αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες και να εφαρμόζει εξειδικευμένες μεθόδους στη νευροαποκατάταση παιδιατρικού πληθυσμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Αποκατάσταση σε ασθενείς με ΑΕΕ
 2. Αποκατάσταση σε ασθενείς με ΚΕΚ
 3. Αποκατάσταση σε ασθενείς με άνοια/ κατάθλιψη
 4. Αποκατάσταση του ασθενούς με όγκο του εγκεφάλου
 5. Αποκατάσταση του ασθενούς με βλάβη του ΝΜ (παραπληγία, τετραπληγία)
 6. Αποκατάσταση σε ασθενείς με κακώσεις των περιφερικών νεύρων και περιφερικές πολυνευροπάθειες
 7. Αποκατάσταση του παιδιατρικού ασθενή με ΝΛ παθήσεις. Διαφορές- ιδιαιτερότητες
 8. Αποκατάσταση σε ασθενείς με παθήσεις Νευρομυϊκής Σύναψης
 9. Αποκατάσταση σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση και άλλες απομυελινωτικές νόσους
 10. Αποκατάσταση σε ασθενείς με μυοπάθειες-μυϊκές δυστροφίες
 11. Ο ρόλος του διαιτολόγου στην ομάδα αποκατάστασης
 12. Αποκατάσταση του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση
 13. Αποκατάσταση στην παιδιατρική ογκολογία
 14. Αποκατάσταση σε παιδί με βλάβη νωτιαίου μυελού-μηνιγγομυελοκήλη

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Πρόσωπο με πρόσωπο Διδασκαλία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Χρήση Τ.Π.Ε., Power point, Video

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διαλέξεις:
14 ώρες
Αυτοτελή Μελέτη:
207 ώρες
Συζήτηση και παρουσίαση περιστατικών:
2 ώρες
Εξετάσεις Εξαμήνου:
2 ώρες
Σύνολο Μαθήματος:
225 ώρες που αντιστοιχούν σε 9 ects

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προ βάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υλικό Παρουσιάσεων του ΠΜΣ.

Προτεινόμενα από τους διδάσκοντες άρθρα ανασκόπησης.

Άρθρα:

 1. Amedoro A, Berardi A, Conte A, Pelosin E, Valente D, Maggi G, et al. The effect of aquatic physical therapy on patients with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Mult Scler Relat Disord. 2020 Jun;41:102022.
 2. Centonze D, Leocani L, Feys P. Advances in physical rehabilitation of multiple sclerosis. Curr Opin Neurol. 2020 Jun;33(3):255–61.
 3. Franz S, Muser J, Thielhorn U, Wallesch CW, Behrens J. Inter-professional communication and interaction in the neurological rehabilitation team: a literature review. Disabil Rehabil. 2020 Jun;42(11):1607–15.
 4. Lee H. The Importance of Nutrition in Neurological Disorders and Nutrition Assessment Methods. Brain Neurorehabil. 2022 Mar;15(1).e1. https://doi.org/10.12786/bn.2022.15.e1
 5. Messinis L, Kosmidis MH, Nasios G, Konitsiotis S, Ntoskou A, Bakirtzis C, et al. Do Secondary Progressive Multiple Sclerosis patients benefit from Computer- based cognitive neurorehabilitation? A randomized sham controlled trial. Mult Scler Relat Disord. 2020 Jan 7;39:101932.
 6. Mullins N. Nutrition and hydration management among stroke patients in inpatient rehabilitation: a best practice implementation project. JBI Evid Implement. 2021 Mar;19(1):56–67.
 7. Olufson HT, Young AM, Green TL. The delivery of patient centred dietetic care in subacute rehabilitation units: A scoping review. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2022;35(1):134–44.

Βιβλία:

 1. Ashley M, Hovda D. Traumatic Brain Injury: Rehabilitation, Treatment, and Case Management. 4th ed. Boca Raton (FL): CRC Press, 2017.
 2. Christian A. Central Nervous System Cancer Rehabilitation. Amsterdam (NL): Elsevier Ltd., 2019. Κεφάλαια: 1-7, 12, 14, 15.
 3. Ciafaloni E, Chinnery PF, Griggs RC, editors. Evaluation and Treatment of Myopathies. 2nd ed. Oxford (UK): Oxford University Press; 2014.
 4. Dietz V, Ward N, editors. Oxford Textbook of Neurorehabilitation. 2nd Oxford (UK): Oxford University Press; 2020.

 

 

COUNSELORS DETAIL

  No Counselor Found !

COURSE FEATURE

 • Price: 9 πιστοτικές μονάδες
 • Type: Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδίκευσης
 • Skills: • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις • Λήψη αποφάσεων • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Language: Ελληνικά
 • Assessment: Γραπτές Εξετάσεις