ΜΒ9 ‑ Εφαρμογή νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατά‑ στασης

COURSE DESCRIPTION

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

-Έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές την Νευροψυχολογικής εκτίμησης

-Έχουν κατακτήσει τις κύριες νευροψυχολογικές μεθόδους εκτίμησης των νευροψυχολογικών διαταραχών

-Έχουν εξοικειωθεί με την εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας και επιτελικών λειτουργιών σε πλαίσια νευροαποκατάστασης

-Μπορούν να εκτιμήσουν συγκριτικά την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων νευροψυχολογικής εκτίμησης

-Σχεδιάζουν απλές μελέτες με την χρήση νευροψυχολογικών δοκιμασιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές αρχές νευροψυχολογικής εκτίμησης.
 2. Εκτίμηση της Προσοχής σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
 3. Εκτίμηση της γλώσσας και λειτουργικής επικοινωνίας σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
 4. Συνδυασμός νευροαπεικονιστικών και νευροψυχολογικών δεδομένων στον σχεδιασμό προγραμμάτων νευροαποκατάστασης
 5. Νευροψυχολογική εκτίμηση: Διαδικαστικά και διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα (Ι)
 6. Νευροψυχολογική εκτίμηση: Διαδικαστικά και διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα (ΙΙ)
 7. Εκτίμηση της Μνήμης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
 8. Εκτίμηση της Επιτελικής λειτουργίας σε πλαίσια νευροαποκατάστασης
 9. Σχεδιασμός μελετών με την χρήση νευροψυχολογικών δοκιμασιών σε πλαίσια αποκατάστασης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πρόσωπο με πρόσωπο Διδασκαλία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:
Χρήση Τ.Π.Ε., Power point, Video

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διαλέξεις:
10 ώρες
Αυτοτελής Μελέτη:
111 ώρες
Συζήτηση και παρουσίαση περιστατικών:
2 ώρες
Εξετάσεις Εξαμήνου:
2 ώρες
Σύνολο Μαθήματος:
125 ώρες που αντιστοιχούν σε 5 ects

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Lezak, M.D., Howieson, D.B., & Loring, D.W (2009). 4 η Έκδοση. Νευροψυχολογική Εκτίμηση (Μεσσήνης, Λ., Κοσμίδου, Μ. E. & Παπαθανασόπουλος Π, Επιμέλεια & Μεταφ). Πάτρα. Εκδόσεις GOTSIS
 2. Wright J.A (2021). Conducting Psychological Assessment: A Guide for Practitioners, 2nd Edition. Wiley (Μετάφραση E. Σαββίδου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ. & Κοσμίδου Μ). Εκδόσεις GOTSIS (υπό έκδοση 2022
 3. MacPherson Sarah. E & Della Salla Sergio with Simon R. Cox Alessandra Girardi Matthew H. Iveson (2015) (Eds). Handbook of Frontal Lobe Assessment – Εγχειρίδιο Εκτίμησης Μετωπιαίων Λοβών, Oxford University Press (Μετάφραση Γιογκαράκη, Ε. Αθανασίου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ., & Λιοζίδου Α). Εκδόσεις GOTSIS (υπό έκδοση 2022)
 4. Hodges John R. (2018). Cognitive Assessment for Clinicians. 3 rd edition – Εγχειρίδιο Εκτίμησης των νοητικών λειτουργιών για κλινικούς, (Μετάφραση H. Χατζηδημητρίου, Ε. Ηλιάδου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ., Πατρικέλης Π., Λιοζίδου Α) Αθήνα. Εκδόσεις GOTSIS (2022)
 5. Kirk J. Stucky & Shane S. Bush (2017). The Neuropsychology Fact-Finding Casebook – Διερεύνηση δεδομένων σε νευροψυχολογικές μελέτες περίπτωσης, Oxford University Press (Μετάφραση Σαββίδου; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ. & Πατρικέλης Π.). Εκδόσεις GOTSIS (2021)
 6. Bayles, K., McCullough, K., Tomoeda, C.K (2020), (Eds) 3rd edition. Cognitive Communication Disorders of MCI and Dementia: Definition, Assessment, and Clinical Management – Γνωστικές Διαταραχές Επικοινωνίας στην Ήπια Γνωστική Εξασθένηση και Άνοια: Ορισμός, διάγνωση και κλινική διαχείριση, (Μετάφραση Χ. Λάφη; Επιμέλεια Μεσσήνης Λ., Νάσιος Γ., Καστελλάκης Α) Αθήνα. Εκδόσεις Πασχαλίδης (2021)

Περιοδικά

Archives of Clinical Neuropsychology
Neuropsychology APA
JINS
The Neuropsychologist

 

COUNSELORS DETAIL

  No Counselor Found !

COURSE FEATURE

 • Price: 7 πιστοτικές μονάδες
 • Type: Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδίκευσης
 • Duration: 6 μήνες
 • Skills: • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις • Λήψη αποφάσεων • Αυτόνομη εργασία • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Language: Ελληνικά
 • Assessment: Γραπτές Εξετάσεις