Αρχική

Εργαστήριο Βιοχημείας Τμήματος Ιατρικής Π.Θ.

, 2007

Σύντομη περιγραφή

Το Εργαστήριο Βιοχημείας περιλαμβάνεται στα εργαστήρια του Τομέα «Βασικών Επιστημών»,  λειτουργεί από την ίδρυση του Τμήματος Ιατρικής και καλύπτει και τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Χημείας, το οποίο δεν υφίσταται ανεξάρτητα.

Το Εργαστήριο Βιοχημείας έχει την ευθύνη διδασκαλίας της Ιατρικής Χημείας και Βιοχημείας στους Φοιτητές της Ιατρικής, που γίνεται σε τρία εξάμηνα (Ιατρική Χημεία, Βιοχημεία Ι και Βιοχημεία ΙΙ), και δύο σχετικών μαθημάτων επιλογής (Κλινική Βιοχημεία, Βιοχημεία Ειδικών Καταστάσεων). Συμμετέχει ενεργά στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιατρικού Τμήματος «Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής», «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» και «Βιολογία της Αναπαραγωγής».

Το Εργαστήριο παρέχει επίσης εργαστηριακή εκπαίδευση (εκπόνηση διπλωματικών) σε φοιτητές των Τμημάτων Ιατρικής και Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Π.Θ. Στο Εργαστήριο εκπόνησαν ή εκπονούν διδακτορικές διατριβές απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Χημείας. Το Εργαστήριο έφερε το κύριο βάρος της οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) «Ιατρική Βιοχημεία» (1998-2004), από όπου αποφοίτησαν 36 πτυχιούχοι.

Το Εργ. Βιοχημείας αρχικά στεγάσθηκε και ανέπτυξε την δραστηριότητα του σε δύο χώρους, στο κτίριο της πρώην κλινικής «Κατσίγρα», όπου λειτούργησε το ερευνητικό εργαστήριο και στο κτίριο της οδού Υψηλάντου όπου λειτούργησε το εργαστήριο άσκησης των φοιτητών. Από τον Φεβρουάριο 2008, όλες οι δραστηριότητές του έχουν μεταφερθεί και εγκατασταθεί στα νέα κτίρια του Τμήματος Ιατρικής στο Μεζούρλο (Βιόπολις), καταλαμβάνοντας την πτέρυγα Β3.

Το Εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για τη μελέτη θεμάτων Βιοχημείας, Μοριακής & Κυτταρικής Βιολογίας και Αναλυτικής Χημείας. Δραστηριοποιείται ερευνητικά κυρίως στη μελέτη των μηχανισμών της κυτταρικής απόκρισης στην υποξία (κοινό ερευνητικό θέμα) καθώς και σε διαφορετικά θέματα με τα οποία ασχολούνται τα μέλη ΔΕΠ σε συνεργασία με άλλα Εργαστήρια και Κλινικές του Τμήματος.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου χρηματοδοτήθηκε από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα συνολικού ύψους περίπου 525.000 €, οδήγησε στην εκπόνηση 11 διδακτορικών διατριβών και στη δημοσίευση (από το 2001) 71 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (27 στο πεδίο της υποξίας και 44 σε διάφορα άλλα θέματα).

Μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν από το 2008 στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΒΕΤ) του ΚΕΤΕΑΘ ως Ομάδα «Βιοχημεία της Κυτταρικής Ομοιοστασίας (ΒΙΟΚΥΤΟ)» με υπεύθυνο τον Καθ. κ. Γ. Σίμο.


Τα μέλη του Εργαστηρίου Βιοχημείας (2012)
Επάνω σειρά (από αριστερά):
Η. Μυλωνής, Μ. Βενιέρης, Ε. Νούσιου, Σ. Δρακούλη, Εύα Πάγγου, Δ. Μπούτος, Χ. Μπεφάνη, Μ. Κούρτη, Δ. Παλαιογιάννης, Ι. Γκοντινάκου, Α. Λυμπεροπούλου.
Κάτω σειρά (από αριστερά):
Γ. Σίμος, Π. Λιάκος, Ε. Γεωργάτσου, Α. Τσακάλωφ.