ΝΕΟ!! Ανακοίνωση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (Ακ. Έτος 2023-2024)

Οι ενδιαφερόμενοι νεοεισαχθέντες φοιτητές για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση για την απαλλαγή στο email pmsdyn2@gmail.com του ΠΜΣ, αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.
Η αίτηση θα πρέπει να είναι σε μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης και να εκδοθεί μέσω του Gov.gr ή να είναι επικυρωμένη απο ΚΕΠ.
Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης περιγράφονται στο άρθρο 86 του Νόμου 4957/21.07.2022.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στο Άρθρο 5 του ΦΕΚ 4899/16.09.2022.Ημέρες για τη λήξη υποβολής αιτήσεων...

...έως και 15.09.2023 ...

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» είναι η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου στην αγορά εργασίας, ικανά να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Ινστιτούτων, των Ιατρικών Κέντρων και Εργαστηρίων ή να συνεχίσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου, εφόσον το επιθυμούν.

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ, «η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» θα διαρκεί 3 εξάμηνα και θα περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση στα μαθήματα που θα αναπτυχθούν. Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση. Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ύστερα από απόφαση της ΠΣΕ.

Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο

Το ΠΜΣ, «η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη διατροφή του ανθρώπου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διατροφής, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει σαν στόχο την επιστημονική προσέγγιση της αλληλεπίδρασης της διατροφής στην υγεία και τα διάφορα νοσήματα και την αναγνώριση των διατροφικών μεταβλητών που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και τη νόσο. Θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν περισσότερο τις μεθόδους των διατροφικών παρεμβάσεων για τη θεραπεία και τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης των νοσημάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιστημόνων με ειδικές γνώσεις στον τομέα αυτό της υγείας. Θα προσεγγίζει σημαντικά θέματα όπως, το ισορροπημένο διαιτολόγιο, την εκτίμηση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων, τους διαιτητικούς παράγοντες και τις διατροφικές διαταραχές που εμπλέκονται στα διάφορα νοσήματα, το πρωτεϊνικό και θερμιδικό ισοζύγιο, την εντερική και παρεντερική θρέψη, το ρόλο των βιταμινών και των θρεπτικών ιχνοστοιχείων, την παχυσαρκία και τις μεθόδους αντιμετώπισής της.

Καψωριτάκης Ανδρέας

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας

Διευθυντής του ΠΜΣ


Περισσότερα...

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,
Βιόπολις, Μεζούρλο, 41110, Λάρισα

Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, 2ος όροφος, Γραφείο 31 - Ποταμιάνος Σπύρος

Γραμματέας ΠΜΣ: Νάντια Κουλιοπούλου
Τηλέφωνο: 24135 02806
Fax: 24135 01024
E-mail: pmsdyn@med.uth.gr, pmsdyn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pmsdyn/

Γενική Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικών [Word File]