ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Μ.Δ.Ε. - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

H περίοδος δυνατότητας υποβολής των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών,
προς έλεγχο ανίχνευσης λογοκλοπής είναι αυστηρή και διαρκεί από:
22.01.2019 έως 09.02.2019

μετά το πέρας του χρόνου λήξης δε θα είναι δυνατόν να υποβάλετε εργασίες σας!
(e-mail αποστολής: ergos.exere@uth.gr).

NEO!! Οδηγίες για τη συγγραφή της Εργασίας στη Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο)