ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αριθμός Εισακτέων

Κάθε χρόνο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου» 20 φοιτητές.

Προϋποθέσεις επιλογής
Στο ΠΜΣ μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής απόφοιτοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.           Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων σπουδαστών θα γίνεται μετά από αίτηση τους στην Ιατρική Σχολή και την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη.
            Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ.
            Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

           
Αξιολόγηση υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
Η αξιολόγηση των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε τρεις φάσεις:
Α’ Φάση:
Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.
Β’ Φάση:

Γ’ Φάση:

            Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.