ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδ. έτος 2017-18, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.
Βασικοί Στόχοι του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των υποψηφίων σε θέματα σχετικά με τη Γενετική του Ανθρώπου, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του να έχουν αποκτήσει:

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα). Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.
Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3400 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

Προϋποθέσεις επιλογής

Στο ΠΜΣ μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα)
5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ)
8. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
11. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής).
12. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος».

Υποβολή αιτήσεων από 22/05/2017 έως 28/07/2017 & από 28/8/2017 έως 29/9/2017

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων :
1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ιατρικής
Γραφείο Καθηγήτριας Α. Τσέζου, 3ος όροφος
Μεζούρλο, Βιόπολις 41500 ΛΑΡΙΣΑ


2. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής
Γραφείο Καθηγήτριας Ασπασίας Τσέζου
Μεζούρλο, 41110 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410685593 και 2413502557 , Fax: 2410685542
Εmail: pms-genetiki@med.uth.gr
Ιστοχώρος: "ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" (www.med.uth.gr/pmsgenetiki/) και του Τμήματος Ιατρικής (www.med.uth.gr)
Facebook: ΠΜΣ Γενετική του Ανθρώπου (https://www.facebook.com/pmsgenetiki/)

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ.
Α. Τσέζου
Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής